Pravidla soutěže

 
 
Oficiální pravidla soutěže 
Tento text obsahuje závazná pravidla a podmínky soutěže o dárkovou sadu krému a masti (dále jen „soutěž“).
 
 
1. Vyhlašovatel a organizátor soutěže
 
a. Vyhlašovatelem a organizátorem soutěže je společnost Smolenka s.r.o., Balkova Lhota, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, IČ: 08784272 (dále jen „vyhlašovatel“).
 
2. Místo konání a doba trvání soutěže
 
a. Soutěž probíhá na území České republiky.
b. Doba trvání soutěže je stanovena na období od 29. dubna 2024 (od okamžiku vyhlášení soutěže na sociální síti Facebook profilu Smolenka - https://www.facebook.com/smolenka.cz/ a na instagramovém profilu téže značky) do neděle 5. května 2024. Vyhlášení výherců proběhne v pondělí 6. května.
 
3. Podmínky účasti
 
a. Soutěže se mohou zúčastnit jenom fyzické osoby starší 18 let s trvalým pobytem nebo adresou pro doručování na území České a Slovenské republiky (dále jen „soutěžící“).
b. Podmínkou účasti v soutěži je vložení odpovědi - komentáře k příspěvku a udělení like příspěvku.
d. Podmínkou účasti v soutěži není zakoupení zboží nebo služeb, či zaplacení jakéhokoliv jiného vkladu.
 
4. Průběh soutěže
 
a. Soutěž probíhá výhradně na Facebook a Instagram profilu Smolenka.
b. Principem soutěže je odpovědět do komentáře pod příspěvek na otázku v popisku.
c. Výhercem se stanou ????? soutěžící. Výherce vybere zástupce firmy Smolenka. Výherce bude kontaktován prostřednictvím nového příspěvku v rámci sociální sítě Facebook.
 
5. Výhry v soutěži
 
a. Soutěžící, který pod příspěvkem přidá komentář a bude vybrán, získá dárkovou sadu smolné masti a smolného krému. Výherce bude označen v novém příspěvku na Facebookové stránce  a na Instagramové stránce vyhlašovatele a bude vyzván k poslání dodacích údajů.
b. Výhry nelze převést na jinou osobu.
c. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo jakoukoli výhru uvedenou v těchto pravidlech nahradit výhrou obdobného typu a hodnoty v případě, že z objektivních důvodů nespočívajících na straně vyhlašovatele nebude možné slíbenou výhru opatřit bez vynaložení nepřiměřeného úsilí.
d. Výhry nejsou právně vymahatelné. Výhry nelze proplácet v hotovosti ani za ně poskytnout jinou věcnou náhradu. Nepřevzaté výhry propadají vyhlašovateli.
 
 
6. Osobní údaje
 
a. Soutěžící uděluje podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „zákon“) svůj souhlas se zpracováním osobních údajů jím nahlášených v rámci soutěže za účelem předání výhry, či jiných otázek spojených se soutěží a za účelem informování o dalších marketingových akcích vyhlašovatele, jakož i nabízení produktů vyhlašovatele a zasílání obchodních sdělení prostřednictvím elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, a to po dobu 10 let ode dne začátku soutěže s tím, že poskytnutí údajů je dobrovolné. Správcem osobních údajů ve smyslu zákona je vyhlašovatel.
b. Soutěžící zároveň vyjadřuje souhlas s tím, aby jím sdělené osobní údaje byly po dobu 10 let od začátku soutěže použity a zpracovávány v plném rozsahu k účelům výše uvedeným i prostřednictvím třetích osob pověřených vyhlašovatelem, zejména agenturami a partnery zajišťujícími tuto soutěž a marketingové služby.
c. Soutěžící má právo svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat písemnou žádostí doručenou na adresu sídla vyhlašovatele. Odvolání souhlasu je účinné okamžikem jeho doručení vyhlašovateli. Odvolání souhlasu během trvání soutěže povede k vyloučení soutěžícího ze soutěže. Soutěžící má dále práva dle § 12 a § 21 zákona č. 101/2000 Sb., tj. zejména právo přístupu k informacím o zpracovávání údajů, které se ho týkají, a právo je opravit, zablokovat nebo požadovat jejich likvidaci, jakož i právo na náhradu případné újmy podle příslušných právních předpisů.
d. Soutěžící má právo obrátit se na vyhlašovatele nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů, na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, v případě podezření z porušení svých práv.
e. Účastí v soutěži uděluje soutěžící pro případ, že se stane výhercem hlavní výhry, vyhlašovateli souhlas s uveřejněním svého jména a příjmení a dále souhlas s uveřejněním obrazové reportáže (obsahující i jeho fotografie) v tištěných, případně elektronických médiích nebo v jiném tisku vydávaném vyhlašovatelem a s využitím k propagačním účelům.
 
 
7. Závěrečná ustanovení
 
a. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící souhlas s pravidly a podmínkami soutěže.
b. Tímto není vůči soutěžícím jinak zavázán a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění ze strany vyhlašovatele než ta, která jsou uvedena v těchto pravidlech.
c. Každý soutěžící účastí v soutěži vyjadřuje svůj souhlas s těmito pravidly a zavazuje se je dodržovat a neporušovat právní řád České republiky ani oprávněné zájmy vyhlašovatele.
d. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo činit kdykoliv rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním soutěže, a to včetně změny pravidel, přerušení soutěže, pozastavení soutěže.
e. Předčasného ukončení soutěže nebo vyloučení jakéhokoli soutěžícího ze soutěže bez nároku na jakoukoliv kompenzaci, a to zejména z důvodu nedodržení pravidel soutěže nebo při podezření z nezákonného jednání nebo jiného závadného chování ze strany účastníka jako je např. manipulace s výsledky pořadí nebo jiné jednání ovlivňující nekalým způsobem výsledky soutěže.
f. Vyhlašovatel soutěže je oprávněn v souvislosti s předáním výhry v této soutěži požadovat, aby výherce prostřednictvím osobního dokladu prokázal skutečnost, že je starší 18 let. V případě, že tuto podmínku nesplní, nebude mu výhra v soutěži předána.
g. Tato soutěž není jakkoliv sponzorovaná, podporovaná nebo spravovaná společností Facebook, Inc nebo Facebook Ireland Limited. Soutěžící je srozuměn s tím, že poskytuje své informace vyhlašovateli soutěže a nikoliv společnosti Facebook, Inc nebo Facebook Ireland Limited. h.
Tato pravidla jsou úplná a závazná pro všechny soutěžící.